ormbunkar

Ett konsekvent arbete som ger resultat

Kvalitet & miljö

Att leverera hög kvalitet inom både levererade tjänster och arbetsmiljö är något som vi lägger stort fokus på. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att certifiera oss inom kvalitet och miljö utifrån de internationella standarderna IS0 9001 och ISO 14001. Genom att följa de höga krav som dessa certifieringar ställer har de hjälpt oss att utforma rutiner som skapar ett tydligare arbetssätt, vilket leder till högre effektivitet och säkrare leveranser.

Vår företagspolicy


– en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På AW Elteam AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på AW Elteam AB. De uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Henrik Augustsson, VD

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:

Miljö

Vi skall säkerställa att:

Egenkontrollprogram för 
elinstallationsarbete

Som ett led i ett systematiskt elsäkerhetsarbete uppdaterar vi ständigt vårt egenkontrollprogram. Det innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets föreskrifter. Till dokumentet finns upprättade kompetenskort, rollbeskrivningar och kontrolldokument.

Läs AW Elteams Egenkontrollprogram (PDF)