Ett konsekvent arbete som ger resultat

Kvalitet, miljö och GDPR

Certifierade inom kvalitet och miljö utifrån IS0 9001 och ISO 14001.

Att leverera hög kvalitet inom både levererade tjänster och arbetsmiljö är något som vi lägger stort fokus på. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att certifiera oss inom kvalitet och miljö utifrån de internationella standarderna IS0 9001 och ISO 14001. Genom att följa de höga krav som dessa certifieringar ställer har de hjälpt oss att utforma rutiner som skapar ett tydligare arbetssätt, vilket leder till högre effektivitet och säkrare leveranser.

Vår företagspolicy

– en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På AW Elteam AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på AW Elteam AB. De uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Henrik Augustsson, VD

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:

Miljö

Vi skall säkerställa att:

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Som ett led i ett systematiskt elsäkerhetsarbete uppdaterar vi ständigt vårt egenkontrollprogram. Det innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets föreskrifter. Till dokumentet finns upprättade kompetenskort, rollbeskrivningar och kontrolldokument.

GDPR – hantering av personuppgifter

AW Elteam AB bedriver el- styr- data- och säkerhetsinstallationer och riktar sig till byggföretag och dess slutkunder, fastighetsbolag och dess hyresgäster samt privatpersoner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna kommunicera i uppdrag och projekt, anmäla elabonnemang, fakturering samt marknadsföring. Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget bedriver affärsverksamhet i form av aktiebolag.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag; t.ex. företag som tillhandahåller tjänster i form av affärssystem eller molnlagringstjänster data. Personuppgifterna överförs för att AW Elteam AB valt att använda tjänster för lagring av data. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt laglig grund samt kundinformation så länge de är aktuella baserat på att vi arbetar med långsiktiga och återkommande kundrelationer.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

Henrik Augustsson, Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv, info@awelteam.se

Om du som kund har synpunkter eller frågor kring hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, alternativt kan klagomål lämnas till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land du bor eller arbetar.